WARAKA


 

KARIBUNI KWA USOMAJI
Tuna wasalimu wote.
Mafunzo ya wiki ya mwezi ulio pita ya liyo tolewa Na ndugu Ted Sleeper yali kuwa yenye changamoto Sana Kwa wote walio uzuria mafunzo hayo. Pot Luck alikuwa kiongozi Kama anavyo kuwa kila mara. Shukrani kwa wote walio leta mchango wao.
Juma mosi Februari 27 tutapokea ndugu Dennis Paggi Kwa kutowa neno lengo kubwa litakuwa “Kweli Ni ukweli wa Yohana?.”

JARIBIO, UVUMILIVU, UJUZI NA MATUMAINI.
Neno hili Ni historia ya njisi nilivyo pata kazi yangu ya kwanza kwenye Schoeder Elementary Kwa kungoja juu ya kazi iliyo funguliwa na ilikuja Katika mda wa Mungu. Ombi linalo andaliwa Ni kungoja, jaribio, cheo na maojiano tangu Agosti hadi Aprili. Mikokotano kati ya mauzurio ya chuo na wengine watawajia na mwishowe wito WA kazi ulio itaka, kwa jumla ya miaka miwili sasa inayo endelea, kuna mpangilio wa ginsi gani Mungu anafanya kazi kwa kututafautisha kumtumikia myaka yote Katika ukweli.

SABURI
Katika (warumi5:3) Ina tueleza tufurahi katika dhiki ya Mungu inayo wekwa Katika Mahisha yetu. Alitumia dhiki ya jaribio kukokota Na kuleta nguvu inje.
(Warumi5:2) inasema ambaye Kwa yeye tumepata Kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mna simama ndani yake Na kufurahi Katika tumaini la utukufu WA Mungu.3. Wala si hivyo tu, ILA Na mfurahi Katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake Ni kuleta saburi 4. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya usabithi wa moyo ni tumaini.(Mithali 3: 12)
Mfano (ayubu 42:12-17), yakobo 5: 11) Ayubu aliwekwa Katika majaribu makubwa kuliko wengi kwetu tuliyo yapata, Alipoteza vitu vyake vyote alivyokuwa navyo watoto wake na hata afya yake, kupitia majaribu hayo ya Ayubu tulifunza kwamba, mambo ya dunia iko Katika uchunguzi wa Mungu kuliko watu (wanadamu). Sasa Ayubu yalijulikana juu ya uvumilivu wake, na Mungu akambariki kwa uaminifu wake (yakobo12-3)

UVUMILIVU
Kupitia majaribu tunayo yapata tuna fundishwa kuwa wavumilivu Kwa kungoja Mungu afanye kazi Kwa ajili ya Mahisha yetu. Nani awezaye kuchukua juma ,myezi ao mwaka wa kujitatua( kujiokoa) ina wezekana kuwa ilimalizika Katika mda wa Mungu, vinginevyo hatujifunzi kitu kutoka kwenye ujuzi kwa hiyo kama hatutaki kuzibiti majaribu yetu Katika uvumilivu tuta kuwa vibayazaidi kuliko mbele(waebrania12:7-8) vilevile tuna ona kwamba ikiwa hatuta weza kuzibiti majaribu Mungu ataweka yote mbele yetu na tuta tupiliwa mbali . Mkono wake una fanya kazi Katika Mahisha yetu.
Mfano: (warumi 4:3; waebrania 11: 17-19).Angalieni Katika Mahisha ya Abraham, alikuwa ana itajika kuiacha inchi yake na kwenda kwenye inchi asio ijua, lakini aliahidiwa kuhirithi inchi hiyo na kuwa yake. Kwa wakati alipofika Katika inchi ya kanaani alielezwa angoje kuirithi inchi hiyo licha ya tendo kujiusisha na kupima kuchukuwa kitugani alicho ahidiwa kwake, uwaminifu wake ulingoja Mungu kwa ukamilifu wa mda wake.Kwa utashi mwema wa Abraham kwa kumtowa mwanae wa pekee kuwa dhabihu ilikuwa kutokuwa na matokeo tafauti ya yale aliyo uzuria, kwa kukamilisha ahadi ya Mungu mbele ya macho ya watu, kwa kumuacha bila uzao,bali alia mini Katika Mungu kwa kuka milisha ahadi Katika mda wake.
EXPERIENCE
Warumi 5:4 ina sema kwa kungoja kwa uvumilivu wa kazi ya Mungu Katika Mahisha yetu tuna somo lingine tena litajwalo Ujuzi, huu ujuzi unaweza kuwa una fanya kazi inje ya matatizo Katika mda wake ao kuonyesha kazi Anayo hifanya Mungu bila wewe kufanya chochote.
Mfano: (samweli 26: 7-12) Daudi alikuwa kijana na wakati alipo pakwa mafuta ni sauli ndiye aliye kuwa mfalme akiwaongoza wa Israel , kuliko kuchukua kutembea na yale ya liyo kuwa ya ukweli wake , alikuwa mwaminifu aliye saidia ufalme hadi Mungu alipo hamua kuuchukua kwa yule aliye uchukua kwa mda ulio kuwa wa kweli kwake kwa kuuchukua ufalme. Kwasababu ya uvumilivu na heshima kwa Mungu Katika haya na hali nyingine za Daudi ilikuwa imeandaliwa vizuri zaidi kwa sheria za ufalme wa Mungu na walikuwa wenye ukweli zaidi wakuongoza Katika macho ya watu kuliko kupiganisha juu ya ufalme Sikuwa nina taka kuanza OC-CYC, lakini walikuwa wana fanya kwa kungoja , na wakati walipojifunza sasa ujuzi ule walio itaji wa kutunga kundi, sikuwa kabisa nimeandaliwa kufanya yote ya muhimu sio kweli kuelewa yale yaliyo kuwa kweli yana itajika kwangu.Sababu ya kungojea OC-CYC ikosasa ime kuwa chombo cha sifa kwa vijana wa OC.
TUMAINI
Kwa huu ujuzi unakuja tumaini lenye kufundisha (jicho la imani) Tumaini ambayo ufalme WA mungu uta kapo rudi Na majaribu yote tunayo pitia itatusaidia kuwa karibu Kwa mfano tunao Pima kuufuata Katika Bwana wetu.
Mfanoufunuo 21:1-7) Nina weza kuwaza kutokuwa mfano mzuri wa ginsi gani Mungu ali sema na taifa la Israel tuta rudi kwenye eneo ,ujuzi wetu umetupa tumaini kuliko wakati tunapo tafuta kwenye unabii wa biblia(matayo24:32-38) mfano wa umbo tatu.na tulikuwa na uwezo wa kuona yale yaliyo tokea kabla ya macho yetu( ezekieli 38:11;14-16) tunapo kuwa wenye maumivu taifa la Israel lita zishugulisha wenyewe na Kibambazi cha kupima na kuleta amani kwenye maeneo, Kwa kuchunga mabomu inje ya inchi yao.( zaburi83:2-5) maadui Katina zaburi tuna soma kwamba mawazo yanayo pangwa na wanadamu. Hapa kuna alama zilizo fanywa Na makundi ya waeslamu juu ya Israel na inchi za mangaribi ambao wana saidia Israel.
Katika mwaka wa1968 Hassan Al-banna wa waeslamu ndugu wa karibu alisema (ikiwa inchi za wayaudi zikiwa Katika ukweli,, ( waarabu wata ongoza wa yuda ambao wanahishi kati yao ndani ya bahari.
Hamas Charter states ambazo lengo Lao lilikuwa kuiacha huru Palestine kutoka jordani kwenye bahari na hayo Israel itaendelea kuwepo hadi waeslam wata kapo ifuta.
Hassan Nasrallah alisema hakuna sululisho Kwa (Waarabu na Waisrael) Mwishowe ripoti iliyo fanywa na major kiongozi wa ueslamu: Oh Mungu, vunja Amerca, kama vile ilivyo chunguzwa na wayaudi wa sayuni. Mungu atafanya hukumu kati ya jina la nabii wake wa waamiaji wa koloni walio toka kwenye uzao  wa Nyani na Nguruwe. Tunaweza kuona njisi gani reporti iliyo fanywa Katika zaburi ahikusikilika Katika alama ya maadui wa Israeli.sasa kama tumekaribia mda wa kristo kurudi na kila ukamilifu wa unabii tunaona na wengine wa ahadi za Mungu aliye chunguza , Marudilio ya ahadi zake kubwa zaidi ya yote kwetu ni ahadi iliyo patikana Katika (ufunuo21: 1-7) na ahadi tunayo wote kwa kirefu ni kukamilishwa.
Katika hilo tumaini ,ambalo ujuzi wa kurudi kwa bwana wetu na uwepo wa ufalme wa baba Mungu utakao kuwa hapa duniani ambao tunao utafuta kwa sasa wote wanao tuzunguka tuna weza kuona alama ya kuja kwake na kila siku zaidi ya yote alama zina kuwa zina tokea ambazo tuna weza tayari kuona na macho yetu ya imani. Vilevile Kama wakati tunapo towa mda wakushangaza hatuta kwenda mbali Na majaribu tunayo yaona. Tungekumbuka maneno Katika (warumi 8:28) Kama mwisho  wa maandalizi ya maitaji ya upendo wa Mungu, wafuasi wake Kwa kukamilisha kabla haja jiunga nao. Kwa hiyo Dunia inaweza kuwa imejazwa Na utukufu wa Mungu kwamba kutokuwepo na uongo na zambi ya dunia hii inayo tuzunguuka ina weza kuwa imemalizika milele.

         

Ni Kwa sababu hiyo tunajumuika kila juma pili Kwa pamoja Kwa kukumbuka sisi wenyewe  mambo haya na kurudilia lile tulilo hakikisha Katika ubatizo wetu. Tupo hapa Kwa kuoji juu ya nguvu kutoka Kwa Mungu Kwa kuonyesha majaribu yaliyo tupata Katika maisha yetu. Tupo hapa Kwa kuomba Mungu Kwa uvumilivu tunaopata Kwa majaribu haya yaliyo suluhishwa Katika mda wake. Tupo hapa Kwa kuunganisha juu ya ujuzi tulio pokea kutoka kwenye uvumilivu yameandikwa ,kazi za majaribu.Kweli naja upesi amina.Tena vilevile njoo Bwana yesu neema ya Bwana wetu yesu iwe pamoja Na wote Amina.

MAWAZO JUU YA MIEZI.
• Kitu gani kizuri zaidi cha kutowa kila siku Kwa mwaka Kwa adui ni = msamaa.
• Kwa mpinzani =Uvumilivu
• Kwa marafiki =Roho yako
• Kwa wateja =Shuguli
• Kwa wote =kujitowa
• Kwa watoto= mfano mzuri
• Kwako mwenye =Adabu.

SHUT NOT YOUR EAR TO THE NEEDY : Relieve the afflicted


Relieve the afflicted, help the needy    – how do we do it, in what way and to whom? This concept is always on my conscience, I don’t know about yours. Where do I do I start? Jesus sums up the Old Testament in two commends: the first is to love God with your whole being, and the second is to love your neighbor as your self.( mark 12: 30,31) The second Commend must surely mean that  we must do as much as we can for those who have little or are in need, as that is what we would want done for us.

DO GOOD TO ALL

Who is our neighbor anyway? We are told in Galatians 6:10 ” Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers” But I think some times we can take this a little too far and justify ourselves in not really helping others. When I first started work a colleague needed a lift to Prescott . I lived in Phoenix, Arizona was miles out of my way – so I kept quiet and waited until some one else offered her the lift she needed. Unconsciously,  I justified my silence by thinking that she wasn’t in the meeting so I didn’t need to help her – my time  was too precious in doing things for the meeting. Afterwards I felt guilty for my response, but I felt that the attitude within me was entrenched in my very being. I was being careful not to be polluted by those around me that I had become number to seeing the good I could do. When Jesus was asked ,” who is my neighbor?” he told the parable of the Good Samaritan, showing that we need to do good ,and not just do good  ,but go out of our way, even for those who hate us.

SHOWING GOD’S LOVE

Being unspotted from the world is good, but God did not intend us to live as monks. Whilst we are in this  world we need to show God’s love through the kindness we can give to others. Jesus says that if a man ask us to walk one mile we  should go two, and if someone wants to take our coat we are to give it and more besides. We should do above and beyond the call of duty. there is no better way than this to serve our master, and to show others that we are different, that life has a better way. After all ,that is what God has called us to be brothers of Jesus, and adopted sons. Just think of that amazing grace. Surely we should be all the more eager, knowing this ,to bend over backwards to help those around us, in any and every way. Let us then try to do this ,looking for the need(small or insignificant though it may be ) In this way we can show God’s love to others and maybe we can touched ours.

PROFITING FROM THE PROPHETS


Forth coming  judgements in the holy land,including a final conflict involving all nations when God will intervene dramatically! The locust plague God had ,from the earliest times,warned Israel that if they turned from His word,great disasters would follow(Deuteronomy 28) Literal plagues of locusts were sent to remind God’s people of what He had said. when he appealed to the Jews through the prophet Joel,around 800 BC,God liked the forthcoming invasions of the human armies to the cutting,swarming,hopping,destroying locusts,which they may already have experienced. Invading armies Assyrian And Babylonian invasions of the land of Israel,foretold in this chapter,were followed centuries later by Greek,Roman and Mohammedan incursions. These left the Holy Land desolate until AD 1917,when the Jews were allowed to return. Promise of blessing(Joel 2:18-32) the troubles which were to come on God’s people had as their object the return of Israel to the true worship of God. Great blessings are promised when this national repentance finally comes.  Mean while,the greatest invasion of the Holy Land has yet to take place! Final Invasion(chapter 3)Details are given of an invasion by all nations ,at a time when Israel are back in the land(3:1) as they are to day. The wickedness of all nations is now so great (verses 12,13)that when North and south become involved in a great Middle East conflict, God’s judgement ts will be seen on the earth. The time is ripe for the putting in of His “sickle”(verse 13) and the cutting down of the wicked! God will intervene dramatically by sending Jesus Christ to Jerusalem( verse 16),as so many other scriptures indicate.

FAITH ALIVE


100 HOURS

100 Hours : That’s how long it would take for an average reader to read the whole Bible,cover to cover-100 hours.That’s just over 4 days. We could sit,without sleep or food,and read the bible non-stop for the rest of the year.At least we could if we saw reading the Bible as challenge to be attempted once and then never again.

Bible reading just isn’t like that .It isn’t just a feat of endurance or something “we did once” it’s a lifetime’s worth of absorbing and taking on board divine ideas ,divine ideals and divine perspectives.There is some thing about God and his ways which we can learn on each page-however many times we ‘ ve read it .Bible reading is about consistency over time,However we achieve constancy,whether through a system of reading or a method of our own, a daily reminder of divine ways and our calling to share in  them should make our lives richer both now,and ,when the Lord return, forever.

“This is eternal life,that they know you the only true God,and Jesus Christ who you have sent”(John17:3)

Valued options-or not

When we value someone’s opinion in life we listen as hard as we can; we make a note to remember what they have said why then do God’s opinions some times (or often) get ignored when he speaks to us through the words his book? The words which are in the Lord’s book of wisdom are words to be valued,divine instruction to be noted and followed,divine direction as to the route our lives should take.

Is it simply because we have to make an effort and pick up a book with words written in ink on a page that we hesitate to listen ? If God spoke to us directly with the voice of thundering ,as was the case at Sinai , would we fear to listen?  If the Lord Jesus Christ stood next to us and spoke the words which are recorded on the page , would we listen any better than we do now? peraps we like to think we would -or would we still make the same excuse?

*”Too hard- This is a hard saying, who can listen to it? After this many of his disciples turned back and no longer walked with him.(John 6:60-66).

Too much effort” Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple.. he who has ears to hear,let him hear” ( Luke 14: 25- 35)

Got ( more important) things to do first” ” Lord,let me first go and bury my father..”(Luke 9:59,60)

POWER

The book we are able to hold in our hands ,often in our own language,is full of power: power to enable us to understand the mind of our God who has revealed the mind of our God who has revealed himself to us through its page;power to make our lives one dominated by spiritual and not natural things; power to change us.

But  only if we read it.

NOT MUCH TO ASK

100 hours of our years is not much -it translates into a bare minimum of about 20 minites a day . consistent reference to the word of God will enrich our live. it reminds us of the importance of what we believe,who we believe in and why we believe it .it will direct our path and it will direct our life( psalm119:105)

Quotations from the ES V (how many did you look up?

PAUL”S ENEMIES PLOT TO KILL HIM


” We will eat nothing until we have slain Paul”

To show that the cleverest plans of the wicked can be easily overthrown by God’s power.

PAUL IN TROUBLE AGAIN

The Chief Captain of the Roman soldiers still needed to know why the Jews had wanted to kill Paul. So the following day he called the rulers of Jews together and sent Paul down to stand before them.But the meeting did not go well either. The Jews ended up arguing amongst themselve and become very angry.The chief Capptain was afraid that Paul would be attacked again.So Paul was hastily brought back inside tha catle.

PAUL ENCOURAGED BY THE LORD JESUS CHRIST

Poor Paul! He must have felt very unhappy.But God had not forgotten him. That night the lord Jesus Christ appeared to him and said,” Take courage Paul,for as you have testified of me in Jerusalem,so must you bear witness also at Rome.” How these words from Jesus must have encouraged Paul. God was giving him strength to face the troubles that were ahead.

THE PLOT OF PAUL’S ENEMIES

Now Paul’s enemies thought of another plot to kill him. More than forty jews banded together and promised that they would not eat or drink anything until they had killed Paul. They came to the Chief priests and scribes and said,”Ask the Chief Captain to bring Paul downto you tomorrow .tell him you want to question Paul.We will be ready to kill him as he comes down.”

GOD OVERTHROWS THE PLOT

But a young man overheard their plan.The young man was Paul’s nephew.He came quickly to Paul and told him what he had heard.Paul listened carefully to his story and then called for a soldier to take the young man before the  Chief Captain privately. When the Chief Captain heard the plot,he sent Paul’s nephew away but told him not to tell anyone else.”Tell nobody that you have told me this” he said.

In this way God made known the wicked plan of Paul’s enemies to the Chief Captain himself.The Chief Captain soon thought of a way to save Paul’s life.

PAUL IS BROUGHT SAFELY TO FELIX

The Chief Captain issued his orders to save Paul from the hands of his enemies.He called two centurions to him and gave them  a command  ” Make ready two hundred soldiers to go to caesarea, with seventy horsemen and two hundred spearmen at the third hour of the night,and bring paul safely unto Felix the Governor.” The Chief Captain Immediately wrote a letter to send to Felix the Roman Governor ,He was sure Paul had done nothing worthy of death.

And so at nine o’clock that night ,four hundred and seventy soldiers,with Paul in the midst of them,rode out of Jerusalem.Into the night they marched,down  the road to Caesarea.The  following day they reached the streets of that city and brought Paul in safely before Felix,the Roman Governor.

Brief:

Paul’s enemies had met early in the morning to plan to kill Paul.Their plan was a clever one and seemed certain to succeed. But they did not know that God had a different plan.No matter what men may plan to do to us,god always watches over us.  We should learn from this to trust in God. God gives us strengthens us and encourages us.

We remember that:

* When Paul was unhappy the Lord Jesus Christ appeared to him in the night and encouraged him.

*Paul’s enemies plotted to kill him secretly.

*Paul’s nephew overheard their plans and told Paul.

*70 horsemen and 200 spearmen and 200 soldiers took Paul safely to Felix the Roman Governor by night.

PAUL COMES TO ROME


” For The Hope of Israel I am bound with this chain” Acts 28:19-20

To show how the word of God  came to be preached at  Rome and to show that Paul’s whole life was an except of faith that we should follow. (ACTS 28:11-31)

PAUL LEAVES MELITA

The people of Melita had been very kind to Paul .after three months when winter was passed,the centurion put all the prisoners on a ship again and they sailed for Italy.

Rome was not  near the sea.They had to land at a place called Puteoli and travel by road from there.

PAUL FINDS BRETHREN AT PUTEOLI

Even through Paul had not been to puteoli before,there were people there who made him welcome. They were believers in the Lord Jesus Christ. They asked Paul to stay there for seven days with them. The centurion must have felt very friendly to Paul by now ,for he let stay .

PAUL TRAVELS TO ROME

Then the prisoners and the centurion set out along  the road to Rome. But there were brethren and sisters in Rome as well and they came a long way down the road to meet Paul and travel back to Rome with him. In Rome the other prisoners were put in the prison,but  Paul was allowed to rent a house and receive visitors. There was a soldier chained to him all the time because he was still regarded as a prisoner.

PAUL WORKS IN ROME

Paul did not stop preaching  the Gospel. First of all he called the chief Jews to his house and preached the Gospel to them.For God had said ” to the Jews first and then to the  gentiles. ” Paul said to them ” For the Hope of Israel I am bound with this chain.” He told them that Jesus was the King whom God had promised their nation.He would return and setup God’s Kingdom. The things he taught them could all be found in the Law of Moses and the prophets.  Some believed the things he said . Some did not.” Let it be known to you” said  Paul, “That the salvation of God is sent unto the Gentiles , and they will hear it.”

When he had said these words the Jews went away and spent a lot time arguing over what Paul had said.

PAUL WRITES EPISTLES

The apostle Paul,the servant of God , was kept very busy while he was a prisoner . God had determined to bring him to Rome and now he had a lot of work to do ..Brethren from other places came and visited him and brought him messages from their ecclesias. as well as teaching the Truth he wrote many letters called”epistles” In the bible the Truth he wrote many letters called” epistles” in the Bible.An ” epistle” is a letter.  He wrote these epistles to many Ecclesias ,and we can read some of them in our Bible. So we can still learn today what Paul wrote to the brethren and sisters long ago.

Even though Paul is now dead, we know God will raise him again when the lord Jesus Christ returns and reward him with eternal life.How important it is then that we carefully read those things that Paul has written and believe them.

They are not Just Paul’words. They are the words which God guided him to write.

Brief:  In all imprisonment Paul never lost his faith > he was content to be wherever it was God’s will to send him.God kept His promise to bring Paul to Rome .Paul kept on working as God’s servant all the time that he was a prisoner.He wrote letters to the Ecclesias to teach them about God and to help them understand the truth.Paul is dead now waiting for the resurrection. He has left us with a hope of life , If we believe all that he wrote and follow hiss good example.

We remember That :

* When Paul reached Puteoli he was met by believers who wanted him to stay for seven days.

*Paul stayed in his own rented house in Rome.

* Paul Preached to the Jews first then to the Gentiles.

*Paul wrote many letters to Ecclesias from Rome.

*We can read some of them in the Bible today.

* Paul is dead now but will be raised to life again when Jesus comes back to the earth.

*We must believe everything that Paul wrote and try very hard to follow his good example.

PAUL ENEMIES PLOT TO KILL HIM


” We will eat nothing until we have slain Paul”

To show that the cleverest plans of the wicked can be easily overthrown by God’s power.

PAUL IN TROUBLE AGAIN

The chief Captain of the Roman soldiers still needed to know why the Jews had wanted to kill Paul.So the following day he called the rulers of the Jews together and sent Paul down to stand before them. But the meeting did not go well either.The Jews ended up arguing among st  themselves and became very angry.The Chief Captain was afraid that Paul would be attacked again.So Paul was hastily brought back inside the castle.

PAUL ENCOURAGED BY THE LORD JESUS CHRIST

Poor Paul!  He must have felt very unhappy. But God  had no forgotten him. That night the Lord Jesus Christ appeared to him and said,” Take courage Paul, for as you have testified of me in Jerusalem,so must you bear witness also at Rome.” How these words from Jesus must have encouraged Paul.God was giving him strength to face the troubles that were ahead.

THE PLOT OF PAUL”S ENEMIES

Now Paul’s enemies thought of another plot to kill him. More than forty Jews banded together and promised that they would not eat or drink anything until they had killed Paul. They came to the Chief priests and scribes and said,” Ask the Chief Captain to bring Paul down to you tomorrow. Tell him you want to question Paul. We will be ready to kill him as he comes down,”

GOD OVERTHROWS THE PLOT

But a young man overheard their plan.The young was Paul’s nephew. He came quickly to Paul and told him what he had heard.Paul listened carefully to his story and then called for a soldier to take the young man before the Chief Captain privately. When the Chief Captain heard the plot,he sent Paul’s nephew away but told him not to tell anyone else.” Tell nobody that you have told me this” he said.

In this way God made known the wicked plan of Paul’s enemies to the Chief Captain himself. The Chief Captain soon thought of a way to save Paul’s life.

PAUL IS BROUGHT SAFELY TO FELIX

The Chief Captain issued his orders to save Paul from the hands of his enemies. He called two centurions to him and gave them a command. ” Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, with seventy horsemen and two hundred pearmen at the third hour of the night,and bring Paul safely unto Felix the Governor” The Chief Captain immediately wrote a letter to send to Felix the Roman governor. He was sure Paul had done nothing worthy of death.

And so at nine o’clock that night, four hundred and seventy soldiers, with Paul in the midst of them,rode out of Jerusalem. Into the night they marched ,down the road to Caesarea. The following day they reached the streets of that city and brought Paul in safely before Felix, the Roman Governor.

Brief:  Paul’s enemies had met early in the morning to plan to kill Paul. Their plan was a clever one and seemed certain to succeed. but they did not know that God had a different plan. No matter what men may plan to do to us, God always watches over us. We should learn from this to trust in God. God gives us strength to face trouble too when we read His word it strengthens us and encourages us.

* when Paul was unhappy the Lord Jesus Christ appeared to him in the night and encouraged him.

* Paul’s enemies plotted to kill him secretly.

*Paul’s nephew overheard their plans and told Paul.

*Seventy horsemen and two hundred spearmen and two hundred soldiers took Paul safely to Felix the Roman Governor by night.